Događaji / Tender za izbor izvođača radova za parterno uređenje Velike skele u Ulcinju

Gradnja.me

Tender za izbor izvođača radova za parterno uređenje Velike skele u Ulcinju
OPIS


Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender za izbor izvođača radova za parterno uređenje “Velike skele” – pristaništa u podnožju zidina Starog grada u opštini Ulcinj.


Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:


Po partijama je:


Partija 1 - Izvođenje radova na uređenju Velike skele, Opština Ulcinj, procijenjene vrijednosti 669.421,49 EUR bez uračunatog PDV-a.


Partija 2 - Izvođenje radova na završnim – kamenorezačkim radovima na uređenju pristaništa / Velike skele (II faza), opština Ulcinj, procijenjene vrijednosti 132.232,00 EUR bez uračunatog PDV-a.


Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV: 801.653,49 EUR.


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 16.08.2021. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 16.08.2021. godine u 10 sati.


Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva;
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, izuzev u periodu od 11:30 do 12:00 sati, zaključno sa danom 16.08.2021. godine do 10:00 sati.