Događaji / Tender za izgradnju trga na Njegušima

Gradnja.me

Tender za izgradnju trga na Njegušima
OPIS


Prijestonica Cetinje je raspisala tender za izbor izvođača radova za izgradnju trga na Njegušima - dio I faze.


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 18.08.2021. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 18.08.2021. godine u 12:00 sati.


Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ulica Baja Pivljanina br. 2, Prijestonica Cetinje
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ulica Baja Pivljanina br. 2, Prijestonica Cetinje

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 18.08.2021. godine do 12:00 sati.


Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma iznosi 100.000,00 €.