Događaji / Tender za izvođenje radova na izgradnji Novog gradskog groblja na Ćemovskom polju

Gradnja.me

Tender za izvođenje radova na izgradnji Novog gradskog groblja na Ćemovskom polju
OPIS


Preduzeće Pogrebne usluge d.o.o. raspisuje tender za izvođenje radova na izgradnji Novog gradskog groblja na Ćemovskom polju.


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 30.08.2021. godine do 9:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 30.08.2021. godine u 9:00 sati.


Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:


  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Crnogorskih serdara br.79, Podgorica.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Crnogorskih serdara br.79, Podgorica,

radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 30.08.2021. godine do 9:00 sati.


Javno otvaranje ponuda za dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN, održaće se dana 30.08.2021 u 9.20h.Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma iznosi 1.363.642,50 €