Događaji / Tender za izvođača radova na izgradnji pristupnog puta uz prugu Nikšić-Podgorica

Gradnja.me

Tender za izvođača radova na izgradnji pristupnog puta uz prugu Nikšić-Podgorica
OPIS


Uprava za željeznice raspisala je tender za izvođača radova na izgradnji pristupnog puta uz prugu Nikšić-Podgorica-putni prelaz Sekulići-putni prelaz Ždrebaonik.

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 30.08.2021. godine do 10:00 sati.


Otvaranje ponuda održaće se dana 30.08.2021. godine u 10:30 sati.


Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:


  • neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Hercegovačka 75, Podgorica,
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Hercegovačka 75, Podgorica, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 30.08.2021. godine do 10:00 sati.


  • Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma iznosi 438.016,53 €.