Događaji / Program poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat

Gradnja.me

Program poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat
OPIS


Opština Tivat će u naredne dvije godine u realizaciju projekata predviđenih „Programom poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat za period 2021-2023.godna“, uložiti ukupno 598.000 eura.


Piše to u nacrtu ovog Programa o kojem je dabas u Tivtu i formalno završen postupak javne rasprave. Program je pripremio Sekretarijat za uređenje prostora Optine Tivat čija je sekretarka Milica Manojlović ujedno i energetski menadžer lokalne uprave.

Kako se navodi u tom dokumentu, Opština Tivat je u proteklom periodu izradila energetske preglede ukupno sedam objekata u njenom vlasništvu: nove i stare zgrade Opštine, objekta Centra za kulturu, DTV-a „Partizan“, gakerije i muzeja Buća-Luković, Sportske dvorane Župa i Doma kulture „Uroš Rautović“ u Radovićima. Te preglede uradila je firma „Expreditio Architects“ iz Kotora a finansirani su EU sredstvima koje je lokalna uprava Tivta kroz predpristupni priojekat EU „Interreg – IPA CBC, Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora”.


“Opština Tivat je, ranije prepoznavši značaj i važnost tehničke dokumentacije za implementaciju istih, značajan broj projekata pripremila i uspjela biti konkurentna na javnim međunarodnim pozivima kada je u pitanju finansiranje projekata energetske efikasnosti. Neki od njih su, projekat rekonstrukcije javne rasvjete u centru grada, projekat izgradnje sistema solarnih kolektora za zagrijavanje vode na krovu sportske dvorane “Župa”, koji su realizovani u prethodnom periodu kroz projekat IRENE (Interregional Renewable & ENErgy efficience network“). Takođe, u prethodnom periodu je urađen Glavni projekat fotonaponske elektrane 30kW na krovu nove zgrade Opštine. Isti je revidovan i već je u konkurenciji na tržištu projekata koji se realizuju iz međunarodnih fondova.”- stoji u Programu.

Napominju da je bivša lokalna DPS-SD-HGI vlast u prethodnom periodu izabrala i ponuđača za izradu Geografskog informacionog sistema javne rasvjete koji je “odradio određeni dio posla, ali po mišljenju energetskog menadžmenta Opštine nije suštinski ispoštovan Programski zadatak, te isti nije isplaćen od strane Opštine i u toku je sudski proces gdje se utvrđuju činjenice u smislu realizovanosti istoga.”


“Po okončanju sudskog procesa, svakako će se naći model da se taj posao uradi onako kako je to i definisano Programskim zadatkom.”- napominju iz aktuelnog rukoviodstva Opštine Tivat koju void koalicija građanskih listiu NP-BF-GB. Ističu da je unapređenje energetske efikasnosti i podizanje nivoa svijesti građana o mjerama za uštedu i efikasno korišćenje energije, te obnovljivim izvorima energije, važno kako za unapređenje samog kvaliuteta života Tivćana i zaštite životne sredine, tako i za aktivnosti na pozicioniranju tog grada u međunarodnom turističkom programu održivih turističkih destinacija Green Destinations.


Analize su pokazale da Opština Tivat godišnje za svoje i potrebe lokalnih javnih ustanova i preduzeća, kao i za javnu rasvkjetu, odnosno funkcionisnaje vodovodnog i kanalizacionog sistema, troši preko 4 miliona kilovat-sati električne energije što je po cijenama koje su važile 2019., koštalo oko 378 hiljada eura. Ako se tome doda i potrošnja goriva u službenim vozilima i radnim mašinama lokalne uprave i njenih preduzeća i službi, ekvivalent ukupnog utroška električne energije lokalne uprave Tivta na godišnjem nivou penje se na ukupno 5,19 miliona kilovat-sati. Autori Ptrograma ističu da postoji značajan prostor za uštede, kroz sprovođenje raznih mjera. Ako bi se sprovele sve adekvatne mjere zamjene postojećih tradicionalnih rasvjetnih tijela LED sijalicama I uvođenjem pametnog sistema upravljanja njome, samo na mreži javne rasvjete, mogle bi se ostvariti uštede struje i do 60% u odnosu na aktuelni nivo.

Stim u vezi, za naredne dvije godine predviđeno je da se implementira ukupno 14 različitih projekata ukupne vrijednoti 598.000 eura koji će doprinijeti uštredama potrepnje energioje u javnim objektima i javnim slušbama Tivta, odnosno poboljšanju nivoa njihove nergetske efikasnosti. Od toga bi 75 hilojad eura bila sredstva budžeta Optine, a 523 hiljade eura obezbijdilo bi se kroz grantiove I razne međunarodne programe.

Najskuplji projekat predviđen Programom unapređenja energetske efikansosti u Tivtu za naredne dvije godine je elektrifikacija velikog Gradsk0g parka sa ugradnjom LED javne rasvjete, vrijedan 207 hiljada eura, a za koji je Opština već završila freviodovani glavni projekat i planira da konkuriše za sredstva iz međunarodnih fondova da bi taj projekat i realizovala.


Za zamjenu sijalica na mreži javne rasvjete u užem i širem centru grada novim LED rasvjetlim tijelima planirano je 100 hiljada eura, a za izgradnju mioni solarne elektrane na ravnom krovu nove grade Opštine Tivat, snage 30 kilovata, predviđeno je da se utroši 55 hiljada eura. Lokaln uprava namjerava i da 80 hiljada eura opredijeli za sufinansiranje kredita koje građani mogu uzeti kod banaka za poboljšanje energetske efikasnosti svojih privatnih objekata, 50 hiljada eura opredijeli za nabavku voziola na električni ili hibridni pogon za komunalne službe, te po 30 hiljada eura za sukcesivnu zamjenju postojećih starih sijalica novim LED sijalicama na mreži javne rasvjete u prigradskim naseljima, odnosno za kompletiranje sistema daljinske kontrole i upravljanja pumpana na gradskom vodovodnom sistemu. Izrada daljih detaljnih energetskih pregleda zgrada u vlasništvu Opštine koštaće 15 hiljada era, a po 10 hiljada eura biće izdvojeno za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju mreže javne rasvjete u gradu, odnosno za instaliranje LED rasvjete u zgradama i objektima u vlasništvu lokalne uprave i njenih preduzeća.