Događaji / Tender za izgradnju azila za napuštene životinje u Baru

Gradnja.me

Tender za izgradnju azila za napuštene životinje u Baru
OPIS


Opština Bar raspisala je tender za izgradnju azila za napuštene životinje sa pratećom infrastrukturom u vrijednosti od 390.000,00 €.


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 26.11.2021. godine do 11:00h.

Otvaranje ponuda održaće se dana 26.11.2021. godine u 11:00h.


Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, Građanski biro radnim danima od 08,00 do 14,00 sati.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, Građanski biro

s tim što Garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za elektronsko podnošenje ponude.