Proizvodi / Separator naftnih derivata - ACO Oleopator-Bypass P-FST

ACO

Separator naftnih derivata - ACO Oleopator-Bypass P-FST
OPIS

ACO Oleopator ByPass P separator lakih naftnih derivata


ACO Oleopator-Bypass P, separator lakih naftnih derivata klase I sa obilaznim vodom, je projektovan za ugradnju u zemlju izvan objekata, za tretman voda sa površina gde može doći do pojave zauljenih čestica ili u svrhu zadržavanja prilikom prosipanja naftnih derivata radi zaštite okolnih površina.


Nije moguće koristiti separator sa obilaznim vodom za tretman otpadnih voda nastalih od industrijskih procesa, praonica automobila, spiranja ostalih zauljenih površina kao što su benzinske stanice. U zavisnosti od klase nosivosti i nazivne veličine, ugradbena dubina ulivne cevi varira od 450 do 2000 mm. Separatori lakih naftnih derivata se isporučuju sa poklopcima klase nosivosti A15, B125 i D400 u skladu sa EN 124.


Prednosti proizvoda:

 • optimalna efikasnost (uz pravilan izbor mesta ugradnje separatora)
 • niska cena čišćenja i pražnjenja
 • garancija strukturne stabilnosti tela na period od 50 god
 • neograničen vek trajanja koalescentnog elementa
 • koalescentni element se može čistiti
 • sigurnost od uzgona
 • trajnost
 • izbor zapremine taložnika
 • podesiva visina poklopca
 • izbor nosivosti poklopca
 • pristup u skladu sa EN 476
 • jednostavno održavanje
 • brzina ugradnje


ACO Oleopator ByPass P separator lakih naftnih derivata


Oprema separatora:

 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda bez dodatnog betoniranja (visina podzemne vode do poklopca separatora!)
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a
 • telo separatora izrađeno od centrifugalno livenog polietilena
 • garancija strukturne stabilnosti na period od 50 GODINA
 • cev obilaznog toka (bypass-a) montirana na telo separatora
 • pristup separatoru u skladu sa EN 476
 • poklopac klase nosivosti A15, B125 ili D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm sa natpisom »SEPARATOR«sa natpisom »SEPARATOR


Područje primene:

 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)