Proizvodi / Separator naftnih derivata - ACO Oleopator C-FST eksterni Bypass

ACO

Separator naftnih derivata - ACO Oleopator C-FST eksterni Bypass
OPIS

ACO Oleopator - ByPass C separator lakih naftnih derivata


ACO Oleopator C-FST eksterni Bypass je koalescentni separator lakih naftnih derivata od armiranog betona za ugradnju u zemlju sa obilaznim tokom (bypass-om) i taložnikom


Prednosti proizvoda:

 • optimalna efikasnost (uz pravilan izbor mesta ugradnje separatora)
 • niska cena čišćenja i pražnjenja
 • statička svojstva
 • neograničen vek trajanja koalescentnog elementa
 • koalescentni element se može čistiti
 • sigurnost od uzgona
 • trajnost
 • podesiva visina poklopca
 • pristup u skladu sa EN 476
 • jednostavno održavanje
 • brzina ugradnje
 • niski troškovi ugradnjeOvj tip separatora se sastoji od 3 ili 4 elementa zavisno da li je separator sa integrisanim taložnikom ili se taložnik nalazi ispred separatora (kao na prikazanoj šemi).

 • konstruisan i proizveden u skladu sa SRPS EN 858
 • efikasnost prečišćavanja: klasa I (lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi ≤ 5mg/l) - kod testiranja u skladu sa tačkom 8.3.3.1 Norme
 • nominalna veličina NG 40-200/200-1000 (protok kroz separator / ukupni protok), zapremnina taložnika SF 1200-10000 litara


Područje primene:

 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)


Oprema separatora:

 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a
 • telo separatora izrađeno od armiranog betona (prema SRPS EN 206-1), klasa čvrstoće C35/45, klasa izloženosti okolini: XA3, XF4
 • unutrašnjost separatora premazana je zaštitnim troslojnim epoksidnim premazom (spoljni premaz opcija)
 • cev obilaznog toka (bypass-a) integrisana u telo separatora
 • pristup separatoru u skladu sa EN 476
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm sa natpisom »SEPARATOR«


Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.