Proizvodi / Separator masti - ACO Lipumax C-FST

ACO

Separator masti - ACO Lipumax C-FST
OPIS

ACO Lipumax C separator masti


ACO Lipumax C-FST, separator masti od armiranog betona za ugradnju izvan objekta.


Opis proizvoda:

ACO Lipumax C-FST je separator masti biljnog i životinjskog porekla, sa integrisanim taložnikom izrađen prema EN 1825 u monolitnoj izradi od prefabrikovanog vibriranog armiranog-betona (prema DIN 4281), sa dvostrukim premazom otpornim na masne kiseline, nanešenim na prethodno peskarenoj površini, sa priključkom za uzimanje uzoraka, tipa LIPUMAX C, nominalne veličine / zapremine taložnika NS 1-25 / SF 100-5000.


ACO Lipumax C separator masti


Karakteristike separatora:

  • priključci uliva i izliva, prema DIN 19534 i DIN 19537 nazivnog prečnika DN 100-250
  • svi unutrašnji elementi su od HDPE
  • instalaciona dubina “t” = 650 - 1345 mm (merena od gornje ivice poklopca do dna cevi uliva)
  • poklopac nazivne veličine 600 mm, klase opterećenja B125 i D400
  • ulazna temperatura zamašćene vode do 60°C