Proizvodi / Industrijska termoenergetika i procesna tehnika - Tečna goriva, tečni naftni gas (TNG)

Ening

Industrijska termoenergetika i procesna tehnika - Tečna goriva, tečni naftni gas (TNG)
OPIS

Svi tipovi goriva koji se nalaze u primjeni počevši od benzina, nafte pa do TNG-a moraju se skladištiti u tehničkoj opremi i distribuirati pomoću tehnološkog sistema koji je namjenski atestiran sa rad sa agresivnim supstancama kakva su tečna i gasna goriva. Samim tim postoji niz uredbi i zakona o načinu funkcionisanja samog tehničkog sistema dobave i distribucije goriva koja se moraju poštovati kao bi se zaštitili od neke manje ili veće nesreće.


Što se tiče opreme za TNG-a jedni od niz ograničenja u pogledu same mašinske instalacije su sledeći:


  • Rezervoari za TNG moraju u pogledu materijala proizvodnje moraju da odgovaraju uredbi o rezervoarima pod pritiskom i prije puštanja u rad moraju se podvrgnuti testiranju,
  • Svi manometri i mjero-regulaciona oprema mora biti ispitani i atestirana za rad sa radnim pritiscima i temperaturom koja odgovara TNG-u,
  • Cjevovodi za razvod korišćenog gasa mora biti atestiran za odgovarajuće radne pritiske, sa odgovarajućom debljinom zida a sve prema pripadajućem standard (AD list – W4),
  • U sistemu moraju postojati uređaji za kontrolu i regulaciju pritiska TNG-a,
  • Zavarivanje i lemljenje cjevovoda mora obaviti stručna firma koja koristi postupak zavarivanja koji odgovara materijalima koji treba da se povežu, kojim dokazano dobro vlada i koji garantuje ravnomjeran kvalitet zavarenih šavova


Ovo je samo mali dio pravila i ograničenja koja se moraju poštovati i uvažiti prilikom ugradnje mašinskog sistema za skladištenje i distribuciju goriva a među njima i TNG-a.