Događaji / Opština Bar raspisala javni konkurs za sufinansiranje adaptacija fasada zgrada

Gradnja.me

Opština Bar raspisala javni konkurs za sufinansiranje adaptacija fasada zgrada
OPIS

Opština Bar raspisala je javni konkurs za sufinansiranje radova na adaptaciji spoljnih djelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opštine, koji se preduzimaju radi unaprijeđenja uslova stanovanja i estetike postojećih fasada.

Ukupan raspoloživi iznos sredstava opredijeljenih budžetom za 2023. godinu za ovu namjenu iznosi 150.000 eura.

Shodno uslovima konkursa, sufinansiranje će se vršiti u iznosu do 50% ukupne predračunske vrijednosti radova, a najviše do 25.000 eura.


Pravo učešća na raspisanom javnom konkursu imaju organi upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim zgradama koji su obrazovani u skladu sa zakonima koji uređuju svojinsko pravne odnose I održavanje stambenih zgrada. Stambene i stambeno-poslovne zgrade koje su zaključile ugovor o sufinansiranju adaptacije fasada sa Opštinom Bar, po prethodno sprovedenim konkursima, nemaju pravo učešća na ovom konkursu, ukoliko se radi o zgradama u cjelini.

Konkurs je otvoren do 25. septembra 2023. godine, a prijava na isti se podnosi u zapečaćenoj koverti, sa naznakom “Za Komisiju za sprovođenje postupka sufinansiranja adaptacije spoljnih djelova stambenih I stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opđtine Bar” i predaje se u Građanskom birou.


Uslovi konkursa, propisani kriterijumi, opis predviđenih radova kao i spisak neophodne dokumentacija dostupni su na oglasnoj tabli i zvaničnoj web stranici opštine Bar www.bar.me. Osim toga, informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 7 do 15h u Sekretarijatu za komunalne poslove I saobraćaj (kancelarija broj 261) ili putem telefona 030/311-561. ​