Događaji / Tender za izgradnju objekta za potrebe socijalnog stanovanja u Prijestonici Cetinje

Gradnja.me

Tender za izgradnju objekta za potrebe socijalnog stanovanja u Prijestonici Cetinje
OPIS


Prijestonica Cetinje raspisala je tender za izgradnju objekta za potrebe socijalnog stanovanja- I faza.

Cilj projekta je obezbjeđivanje smještaja za socijalno ugrožena lica.


Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma iznosi 290.000,00 €.


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 10.08.2021. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 10.08.2021. godine u 12:10 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ulica Baja Pivljanina br. 2, Prijestonica Cetinje
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ulica Baja Pivljanina br. 2, Prijestonica Cetinje

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 10.08.2021. godine do 12:00 sati.