Događaji / Uređenje kaldrme u Starom Baru

Gradnja.me

Uređenje kaldrme u Starom Baru
OPIS


Opština Bar raspisala je tender za Uređenje kaldrme u Starom Baru.

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 22.10.2021. godine do 11,00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 22.10.2021. godine u 11,00 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, Građanski biro radnim danima od 08,00 do 14,00 sati
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, Građanski biro s tim što Garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za elektronsko podnošenje ponude.


Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma: kao cjeline je 420.000,00 €.