Događaji / Raspisan novi tender za dječji park na Topolici u Baru

Gradnja.me

Raspisan novi tender za dječji park na Topolici u Baru
OPIS


Raskinut ugovor sa izvođačem zbog neispunjenja obaveza.


Opština Bar raspisala je novi javni poziv za izvođača radova za uređenje površine javne namjene, park Topolica-Bjeliši u neposrednoj blizini OŠ „Jugoslavija“.


Tender je raspisan nakon jednostranog raskida ugovora od strane Opštine sa firmom "Grand Design" doo, izvođačem radova po ranijem tenderu, koji nije ispunjavao svoje ugovorne obaveze.


Vrijednost raspisanog tendera za park iznosi gotovo 208.000 eura.


Naime, zbog neispunjenih ugovorenih obaveza koje se odnose na ugovorenu dinamiku i kvalitet izvođenja radova koje je izvođač bio dužan dovršiti u roku od 60 dana od uvođenja u posao, Opština se odlučila na ovaj korak.Kvalitet do sada izvedenih radova kao i njihova dinamika, nedvosmisleno ukazuje na to da izvođač neće okončati radove na uređenju parka u predviđenom roku, niti na dovoljno kvalitetan način ispuniti svoju obavezu po osnovu već izvedenih radova.“, navodi se u obrazloženju raskida ugovora.


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 15.11.2021. godine do 11,30 sati.


Otvaranje ponuda održaće se dana 15.11.2021. godine u 11,30 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, Građanski biro radnim danima od 08,00 do 14,00 sati
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, Građanski biro s tim što Garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za elektronsko podnošenje ponude.


Opština Bar