Značaj balasta od lomljenog kamena kod željezničkih pruga

Kod izgradnje željezničkih pruga lomljeni kamen ima značajnu ulogu. On pruža stabilan oslonac šinama i drvenim pragovima, a ima i ulogu temelja koji omogućava ravnomjernu raspodjelu tereta i drenažu atmosferske vode. Sloj lomljenog kamena koji pruža potporu šinama se naziva balast. Bez odgovarajućeg balasta, šine bi bile nestabilne i ne bi bila obezbijeđena sigurnost saobraćaja.

Lomljeni kamen je počeo da se koristi kao balast početkom 19. vijeka. Prije toga su se koristili pijesak, šljunak i zemlja, međutim ova rješenja nijesu pružali zadovoljavajuću stabilnost i drenažu šinama. Osim što pruža dodatnu stabilnost, lomljeni kamen je ekonomičnije rješenje. Početak korišćenja lomljenog kamena kao balasta je omogućio izgradnju trajnijih i pouzdanijih željezničkih pruga. 


Prednosti balasta od lomljenog kamena

  • Lomljeni kamen je izuzetno trajno rješenje balasta za željezničke šine jer je otporan na temperaturne promjene, vjetar, kišu i sunce. Ima veliku otpornost na habanje što produžava vijek trajanja željezničke pruge.
  • Lomljeni kamen je široko rasprostranjen i lako dostupan materijal. Jeftiniji je od svih ostalih materijala koji bi se mogli koristiti kao alternativno rješenje balasta. Dodatno ga čine ekonomičnim niski troškovi održavanja.
  • Lomljeni kamen je idealan drenažni materijal zbog svoje porozne strukture. Ovo omogućava brzu drenašu atmosferske vode i neometano obavljanje saobraćaja. Efikasna drenaža je jako bitna zbog zaštite drvenih pragova koji bi u suprotnom veoma brzo degradirali. 

Karakteristike balasta od lomljnog kamena

Veličina i sastav balasta od lomljenog kamena zavisi od tipa voza koji saobraća željezničkom prugom i uslova koje diktira sredina. Ukoliko željezničkom prugom saobraćaju teški teretni vozovi potrebno je da je balast jači i trajniji nego je to slučaj kod lakših putničkih vozova. U predjelima gdje ima dosta padavina, balast se projektuje tako da ima dobre drenažne karakteristike kako ne bi došlo do zadržavanja vode na pruzi. 


Na karakteristike balasta najviše utiče veličina i kompozicija lomljenog kamena. Što je kamen veći to je balastu veća nosivost i trajnost. Na ponašanje željezničke pruge veliki uticaj ima i težina kamena, jer u velikoj mjeri utiče na stabilnost željezničkih šina. Granit je idealna vrsta kamena za izradu balasta jer je trajan i ima veliku čvrstoću. Krečnjak takođe može biti korišćen ali nema trajnost kakvu ima granit i zahtijeva više održavanja nego granit.


Tipična veličina lomljenog kamena se kreće od 30-50 mm. Zbog oštrih ivica lomljenog kamena, pojedinačni komadi međusobno ostvare stabilnu vezu koja odolijeva silama i vibracijama koje se javljaju pri prolasku voza. 


02.10.2023. Gradnja


# balast # granit # krečnjak # lomljeni kamen # pruga

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!