Hotelski kompleks visoke kategorije u Kotoru

Na slobodnom neizgrađenom zemljištu na lokaciji nekadašnjeg URC-a (UP21) u Kotoru predviđena je izgradnja hotelskog kompleksa visoke kategorije, uređenje javnog hotelskog kupališta i izgradnja šetališta-lungo mare na prostoru između hotela i kupališta uz obalu rijeke Škurde do postojećeg mosta. Površina parcele kompleksa hotela iznosi 7.475,0m2, u okviru koje je planirana izgradnja objekta maksimalne spratnosti P+2+Pk, BGRP=13.427,7m2.

Investitor projekta je kompanija CG Hotel d.o.o. iz Tivta, koja je za planirane radove dobila saglasnost glavnog državnog arhitekte, a odobreno idejno rješenje obradio je studio BusinessArt d.o.o. iz Podgorice.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/BusinessArt

Koncept je uslovljen položajem lokacije, koje je sa jedne strane oivičena ulicom, a sa druge uživa vizuru ka moru. Poštujući urbanističke, ali i ambijentalne uslove objekat je riješen kao volumen konstantne visine sa ujednačenom matricom otvora na fasadi.

Javni prostori hotela (restoran sa pripadajućom terasom, lobi, kongresna sala) nalaze se na prizemlju i orijentisani su ka moru. Poslovni prostori su orjentisani ka ulici, čime dopunjuje sadržaj prostora u kome se nalaze. Na ovaj način, prizemlje objekta je u stalnoj interakciji sa korisnicima javnog šetališta i nije podređeno isključivo korisnicima hotela. Na gornjim etažama se nalaze smještajne jedinice, kao i wellness-spa sadržaji.

Opis projekta


Predloženi arhitektonski pravac ima za cilj da sačuva autentičnu arhitekturu Kotora, prilagođavajući se i unaprijeđujući postojeći pejzaž. U ovakvom kontekstu, na izuzetno delikatnoj poziciji projektovan je gradski hotel koji poštuje okolnu arhitekturu (duh mjesta).

Arhitektonski jezik je usklađen sa vremenom u kom živimo, bez težnje da parira jedinstvenoj kotorskoj baštini nastaloj kroz vjekove. Izraz predmetnog rješenja u sebi nosi savremene interpretacije određenih tradicionalnih elemenata koji daju pečat arhitekturi koja treba da svjedoči o vremenu u kom nastaje.

Za materijalizaciju objekta se koriste tradicionalni materijali poput kamena i maltera, kao i komplementarni savremeni materijali. Horizontalna projekcija objekta riješena je po klasičnom principu zgrade plana latiničnog slova U. Ulični front ima konstantnu matricu, dok front ka moru je razbijen zelenom oazom.

Fasada objekta ima karakterističnu matricu, zasnovanu na portalima i karakterističnim, profilisanim stubovima. Kontinualne terase unaprijeđuju komfor i sadržaj smještajnih jedinica.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/BusinessArt

Prostorna organizacija i sadržaj


Planirana namjena turističkog objekta je hotel visoke kategorije (5*).

Ulazna zona, osim centralne pozicije koju zauzima, naglašena je i markizom koja obezbjeđuje nesmetano i komforno isključenje sa saobraćajnice i pristup objektu.

Odmah nakon ulazne zone kojoj pripada recepcija sa svim pratećim sadržajima, kompletan prostor prizemlja je praktično podijeljen u tri cjeline: centralna, otvorena lobi zona, zatim kongresna sala sa executive lounge-om i biznis centrom u jednom krilu objekta i restoranom u drugom krilu objekta.

Uz ulični front, kompletan trakt lijevo od ulaza, predviđen je za komercijalne sadržaje. Na nivou prizemlja su i dva bloka toaleta u različitim segmentima objekta, kako bi opslužila potrebe za sve korisnike kako unutršnjeg, tako i spoljašnjeg prostora - hotelske terase / bašte.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/BusinessArt

Na prvom, drugom i povučenom spratu razvijaju se hotelske jedinice različite tipologije. Na prvom spratu je osim hotelskih jedinica planiran i spa centar. Spa je pozicioniran u centralnom dijelu objekta, pruža se longitudinalno duž fasade sa vizurama orjentisanim ka moru. U sklopu spa centra predviđen je unutrašnji bazen. Spa centar ima ekstenziju u vidu otvorene terase, koja se takođe prostire paralelno sa fasadom i na koju se vezuje otvoreni infinity bazen dimenzija 10m x 20m. Zona između otvorene terase i objekta oplemenjena je zelenilom, kako u funkciji ugodnog ambijenta, tako i u funkciji vizuelne i funkcionalne distance prema sobama koje su u neposrednom kontaktu sa istim. Ukupan broj ključeva iznosi 120 različitih tipologija soba i apartmana.

Sve sobe i apartmani imaju obezbijeđen izlaz na terasu. Izuzetak je samo 8 jedinica, gdje je prioritet dat estetskom identitetu objekta. Na povučenoj etaži sobe uživaju pogled na zelene terase.

Objekat ima i dvije podzeme etaže, gdje su smješteni parking prostori, ali i sve servisne i prateće prostorije neophodne za funkcionisanje hotela. Sve smještajne jedinice (sobe i apartmani) odgovaraju kategoriji hotela 5+*.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/BusinessArt

Saobraćaj


Kolski pristup objektu obezbijeđen je iz pravca magistralnog puta M27, Budva – Risan, gdje se formira markiza kako bi se omogućio nesmetani pristup hotelu.

Saobraćajnice u garaži su širine 5,5m, odnosno 6m. Sve vertikalne komunikacije vode do garaže. U podzemnim etažama smješteni su i BOH, tehnike, BOH kuhinje i sl.

Ukupan ostvareni broj parking mjesta vozila u garaži je 97 ( 7 pm/1000m2), od toga je 5 mjesta za lica smanjene pokretljivosti (cca 5%).

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/BusinessArt

Pejzažna arhitektura

Pejzažno uređenje okoline hotela, parterno rješenje i uređenje terasa je planirano tako da omogući da se objekat inkorporira u okolno prirodno tkivo, uprkos svojim značajnim dimenzijama.

Projektovane forme ozelenjenog partera prate moderni arhitektonski izraz objekta. Izbor vegetacije prilikom uređenja partera i cjelokupno hortikulturno rješenje se oslanja na autohtoni pejzažni izraz Boke Kotorske. Zato se projektom planira da značajni gabariti hotela budu redefinisani horizontalnim razbijanjima na terase koje bi svojim ozelenjenim površinama bile u dijalogu sa dominantama okolnog pejzaža, tj. horizontalnim terasama kultivisanog pejzaža. To je bio razlog za projektovanje bogato ozelenjenih terasa hotela, kao i krovova prekrivenih zelenim travnatim površinama. Zadržana su sva postojeća stabla na predmetnoj lokaciji i ista aktivno učestvuju u estetici i atmosferi novoprojektovanog prostora i objekta.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/BusinessArt

Pješačka staza koja vodi od strane Starog grada, nastavlja se kroz predmetnu lokaciju i omogućava cirkularno kretanje oko objekta koje vodi do gradske plaže i time valorizuje ovaj prostor koji je danas u potpunosti izgubio svoju funkciju. Parterno rješenje uz samu morsku obalu oblikovano je tako da praktično navodi korisnika - šetača da se u tom prostoru zadrži.


Konstrukcija

Konstruktivni sklop objekta je armirano-betonski skelet u kombinaciji sa AB platnima, u okviru kojeg su smještena jezgra vertikalne komunikacije sa stepeništem i liftovskim oknima. Konstruktivni raster varira kao prilagođen funkcionalnoj šemi objekta, s tim da osnovni raster predstavlja konstruktivni modul 8x8m.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/BusinessArt

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/BusinessArt

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/BusinessArt


23.04.2021. Gradnja


# hotel # lokalni projekti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!