Izabrano idejno rješenje sportsko rekreativnog kompleksa na Borovičkom jezeru u Pljevljima

Izvor: pljevlja.me

Na konkursu koji je Opština Pljevlja raspisala u februaru ove godine, a koji je bio dvostepeni, nacionalni, opšteg tipa i anonimni, od ukupno prijavljenih šest radova od kojih je svaki uzet u razmatranje, na osnovu cjelovitosti rješenja i iskazanih kvaliteta elaboracije, izabran je rad pod šifrom „LAMPIENT294“, autorskog tima Rifata Alihodžića, Jasmine Salković i Branka Rabrenovića.

Ukupan nagradni fond je iznosio 30.600 €, a preraspodjela je trebala biti sljedeća:


I nagrada -13.000 €

II nagrada - 6.000 €

III nagrada - 3.000 €

dva otkupa po 1.000 €

S obzirom da nijedan od pristiglih radova nije zadovoljio raspisom tražene uslove i kriterijume, žiri smatra da nijedan rad ne zadovoljava kriterijume za nagradu pa je predložio raspisivaču da otkupi svih šest prispjelih radova. 

Izvor: pljevlja.me

Formirana je konačna lista sa preraspodjelom nagrada na sljedeći način:


Otkup: LAMPIET 294 - novčana naknada 1.000€

Autorski tim: Rifat Alihodžić, Jasmina Salković, Branko Rabrenović


Otkup: GRADSKI84210 - novčana naknada 1.000€

Autorski tim: Ana Radovanović, Matija Vujisić


Otkup: 166122331 - novčana naknada 1.000€

Autorski tim: Tanja Radovanović, Simona Popadić


Otkup: 5EST928 - novčana naknada 1.000€

Autorski tim: Mensur Trubljanin


Otkup: 11555 - novčana naknada 1.000€

Autorski tim: Vladan Stevović


Otkup: ILCTSLTG01 - novčana naknada 1.000€

Autorski tim: Bojana Musić, Milica Bubanja


Komisija je, za dalju razradu, izabrala rad pod šifrom LAMPIET294, a na osnovu cjelovitosti rješenja i iskazanih kvaliteta elaboracije. Razrada će se izvršiti prema usvojenim primjedbama i uputstvima.

Izvor: pljevlja.me

Izvor: pljevlja.me

Primjedbe I uputstva:


1. Upodobiti konkursno rješenje izdatim UTU broj 05-332/20-368/14 od 29.01.2021.;

2. Poštovati granice zahvata;

3. Planirati bazene na dijelu UP broj 5c kako je dato u UTU;

4. U okviru zone 5b između saobraćajnica planirati parking (označeno na grafičkom prilogu);

5. U okviru ugostiteljskog objekta na brdu planirati i smještajne kapacitete na način da se ispoštuje max BGP zadata UTU-ma;

6. Na ulaznom dijelu kompleksa planirati auto kamp ;

7. Na UP 5a i 4 ne planirati gradnju etno sela, sojenica i sličnih objekata jer na ovim UP i nije dozvoljena gradnja;

8. Ne planirati plažu na zapadnoj obali jezera;

9. Sadržaje u zoni mrestilišta planirati u manjem obimu;

10. Definisati faze realizacije.

23.07.2021. Gradnja


# borovičko jezero # konkurs # pljevlja

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!