Crkveni dom Mitropolije crnogorsko-primorske

Mitropoliji crnogorsko-primorskoj data je saglasanost na idejno rješenje objekta Crkvenog doma koji se nalazi u radijusu Sabornog Hrama u Podgorici a čiji je projektant arhitektonski studio AIM.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Lokacija se nalazi u radijusu Sabornog hrama na spoljnjem krugu planiranog zelenog trga. Sa sjeverne i istočne strane lokacija se naslanja na trg dok se sa južne i zapadne granični sa susjednim postojećim i planiranim objektima.

Objekat ima dvije podzemne etaže, przemlje, mezanin, dva sparata i potkrovlje. Ukupna površina objekta je skoro 5000m².

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Poziciju i radijalni oblik objekta na parceli uslovili su susjedni izgrađeni i planirani objekti, građevinska linija i urbanistički parametri. Saobraćajni priključak planiran je preko blokovske garaže kojoj se pristupa rampom sa bulevara Džordža Vašingtona, dok je pješački prilaz ostvaren preko trga koji je ograničen bulevarom Džordža Vašingtona i Moskovskom ulicom a u čijem je središtu Saborni Hram.


Objekat je formiran tako da se sadržajima u okviru objekta formiraju vizure ka zelenom trgu i Sabornom Hramu. Projektovan je kao objkat na uglu koji zatvara urbanistički blok.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Arhitktonski volumen objekta je projektovan, prateći urbanistička ograničenja i vodeći računa da objekat svojom pozicijom ne remeti vizure ka Sabornom hramu.

Objekat Crkvenog doma Mitropolije crnogorsko-primorske je kružnog oblika sa naglašenim centralnim dijelom koji izlazi iz osnovnog gabarita objekat i dijeli ga na dva dijela. Centralni dio u prizemlju ima kvadratnu osnovu koja na etažama prelazi u osmougaonu a završava se kupolom ispod koje se nalazi kapela. Fasadom dominiraju stubovi premošćeni lukovima koji u prizemlju formiraju natkriveni trijem.

Nadzemne etaže su uvučene u odnosu na prizemlje a na uglovima zasječene čie je prizemlje dodatno naglašeno.

Spratna visina prizemlja je 4.5m, podruma 3.20m, dok je spratna visina ostalih etaža 3.50m. Ukupna visina objekat od kote uređenog terena do najviše kote objekat iznosi 19.40m.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Projektna organizacija: Arhitektonski studio AIM / Objekat: Crkveni dom Mitropolije crnogorsko-primorske Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje

Crta Pročitajte još

  U Budvi novi hram poput ranohrišćanske bazilike24.01.2022. Gradnja


# #vjerskiobjekat # crkveni dom # Glavni grad Podgorica # Podgorica # trg

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!