Vibracije na gradilištima, rizik po zdravlje zaposlenih

Vibracije koje se javljaju tokom izvođačkih aktivnosti mogu predstavljati značajan rizik na gradilištima. One mogu izazvati zdravstvene probleme, povrede ili negativno uticati na produktivnost zaposlenih. Bitno je razumjeti sve negativne posljedice do kojih vibracije mogu dovesti kao i metode kojima se mogu izbjeći ili umanjiti. 

Kako vibracije utiču na zaposlene na gradilištima

Kada su radnici izloženi prekomjernom djelovanju vibracija, mogu osjetiti brojne simptome. Određene tjelesne funkcije, kao što su transport kiseonika i nutrijenata u organizmu, mogu biti narušene. Ovo može dovesti do odumiranja ćelija koje ne dobijaju dovoljno kiseonika i nutrijenata. Radnici mogu osjetiti glavobolje, bol u kičmi, a usljed jakih vibracija može doći i do lomova kostiju.

Studije su pokazale da je oko 21% zaposlenih na gradilištima izloženo prekomjernom nivou vibracija. U zavisnosti od tipa gradilišta, mašina i opreme koja se koristi, prekoračenja dozvoljenog praga mogu biti manja ili veća. 


Ko je najviše izložen riziku

Svi koji rade na gradilištu su izloženi riziku od vibracija koje su izazvane mašinama i alatima. Međutim, najviše su izloženi oni koji su neposredni korisnici tih alata i najčešće su sa njima u kontaktu. To su uglavnom radnici koji rukuju pneumatskim, hidrauličkim ili električnim alatima u dužem vremenskom periodu mogu doživjeti permanentna oštećenja mišića i tkiva. Korišćenje udarne bušilice u trajanju dužem od 15 minuta dnevno nas već stavlja u rizičnu poziciju. Najčešće koripćeni alati koji nas izlažu ovom riziku su:

 • Udarne bušilice
 • Brusilice
 • Mašine za hoblovanje i struganje
 • Motorne testere
 • Udarni čekići

Kako vibracije mogu uticati na zdravlje

Vibracije se sa mašina i alata prenose na tijelo radnika što može dovesti do nervnih oštećenja u prstima, šakama ili rukama. U zavisnosti od tipa alata ili mašine, vibracije se mogu prenostiti dominantno na ruke ili se mogu prenostiti na čitavo tijelo.

Simptomi koji se mogu javiti usljed prenosa vibracija na ruke:

 • Gubitak osjećaja u prstima
 • Bol u rukama, ramenika i vratu
 • Neprijatan osjećaj u rukama
 • Gubljenje jačine stiska ruke

Simptomi koji se javljaju kada je vibracijama izloženo čitavo tijelo

 • Zamor i bol u mišićima
 • Iritacija kože i očiju
 • Nesanica
 • Glavobolja


Kako smanjiti vjerovatnoću pojave neželjenih simptoma

Za početak bi radnici morali biti obučeni kako bi razumjeli rizike koji se javljaju usljed prekomjernog izlaganja vibracijama. Na gradilištu se treba ustanoviti koje radne pozicije su najviše izložene riziku od vibracija i shodno tome preduzeti odgovarajuće mjere:

 • Organizacija treninga za zaposlene o rizicima vezanim za vibracije
 • Obuka o korišćenju alata na način na koji se smanjuje jačina vibracija
 • Regularno provjeravanje ispravnosti alata

16.02.2022. Gradnja


# gradilište # vibracije

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!