Šta su serklaži i koja im je uloga kod zidanih konstrukcija

Serklaži su armirano-betonski elementi čija je osnovna uloga ukrućivanje zidanih zidova i omogućavanje ravnomjernog raspoređivanja opterećanja koje se prenosi sa međuspratne konstrukcije na zidane zidove. Serklaži mogu biti vertikalni i horizontalni i zajedno čine prstenaste strukture čija je uloga povećanje krutosti zidanih zidova. 

Horizontalni serklaži se pozicioniraju u ravni međuspratne konstrukcije i njihova uloga je povezati sve zidane zidove kako bi se opterećenja sa međuspratne konstrukcije što ravnomjernije prenijelo na sve zidove. Ukoliko je visina zida veća od 6 m potrebno je izraditi dodatni horizontalni serklaž po sredini visine zida. Ravnomjerno prenošenje opterećenja je posebno značajno za prenošenje horizontalnih sila koje se javljaju usljed zemljotresa. Širina horizontalnih serklaža mora biti jednaka debljini zida, ali ne manja od 19 cm. Njihova minimalna visina bi trebala iznositi 15 cm ali ne bi trebala biti manja od visine međuspratne konstrukcije. 

Vertikalni serklaži se izvode na spojevima zidanih zidova, na uglovima i sa obije strane otvora čija je površina veća od 1,5 m2. Minimalna dimenzija vertikalnih serklaža je 19x19cm. Maksimalni razmak između vertikalnih serklaža zavisi od debljine zidanog zida i iznosi:

  • 5.0 m za zidove debljine 19 cm
  • 6.0 m za zidove debljine 24 cm
  • 6.5 m za zidove debljine 29 cm
  • 7.0 m za zidove debljine 38 cm

Serklaži se uglavnom armiraju sa 4 armaturne šipke koje su povezane uzengijama. Minimalna površina armature serklaža prema Eurokodu bi trebala biti 0,8% površine poprečnog presjeka serklaža, ali ne manja od 2 cm2. Površina armature od 2 cm2 podrazumijeva 4 šipke prečnika 8 mm. Minimalna armature za serklaž dimenzija 19x19 cm iznosila bi 2.88 cm2 što se može zadovoljiti sa 4 armaturne šipke prečnika 10 mm (površina poprečnog presjeka jedne šipke 0.79 cm2). Uzengije bi trebale biti minimalnog prečnika 6 mm i na maksimalnom rastojanju od 30 cm. 

Osnovna razlika između greda i stubova i serklaža je to što su stubovi i grede noseći elementi koji prihvataju opterećenja dok serklaži prvenstveno služe za ukrućivanje zidova. Međutim, vertikalni serklaži koji se nalaze na krajevima nosećih zidanih zidova u slućaju zemljotresa prihvataju sile zatezanja kojima je zid izložen. Još jedan od načina na koje možemo razlikovati serklaže od stubova i greda i i način njihovog izvođenja. Stubovi i grede se izvode u oplati, a nakon njihovog izvođenja se vrši zidanja zidova koji ih okružuju. Kod serklaža se drugačija situacija, prvo se zidaju zidovi, a nakon toga se izlivaju serklaži pri čemu zidani zidovi služe kao dio oplate. 

Crta Pročitajte još

  Najčešći tipovi slogova kod zidanih zidova od opeke

  Malterisanje zidova - Postupak, vrste i utrošak materijala

  Zidanje zida opekom - utrošak materijala

  Šta je zid sa šupljinom, kako se gradi i koje su mu prednosti25.10.2021. Gradnja


# armatura # serklaž # zidani zid

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!