Apartmaski objekat „Kolašin 1600“ na Bjelasici

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-aim


Na južnim padinama Bjelasice u okviru lokaliteta „Kolašin 1600“ predviđena je izgradnja apartmanskog objekta čiji projekat potpisuje aim studio.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-aim

Budući objekat spratnosti Po+P+3+Pk se, sa zapadne strane, nalazi poreda regionalnog put Kolašin-Lubnice-Berane, i projektovan je kao slobodnostojeći objekat. Sam objekat je dio šire cjeline koju čine još dva objekta turističke namjene. Ističe se da je arhitektonski volumen projektovan prateći urbanističke parametre kao i da svojom pozicijom, orjentacijom i volumetrijom čini jedinstvenu cjelinu sa ostalim objektima cjeline. Objekat je u osnovi pravougaon sa dva naglašena polja koja izlaze iz osnovnog gabarita dijeleći ga na tri dijela. Objekat završava strmi dvovodni krov nagiba 35°, dok se nad pojedinim djelovima nalaze dvovodne viđenice. Ispod naboranog krova dominiraju udvojeni kosi drveni stubovi, po 5 na svakom od tri dijela, koji se oslanjaju na fasadne pilastre. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-aim

Spratna visina podruma je 3.20m, prizemlja je 4.00m, dok je spratna visina ostalih etaža 3.20m.

Projektovan je jedan glavni ulaz u objekat sa južne strane metar izdignut u odnosu na kotu uređenog terena. Predviđena su dva jezgra sa vertiklanim komunikacijama - jedno koje čine dva putnička lifta i evakuaciono stepenište i drugo samo sa evakuacionim stepeništem. U podrumu je predviđena garaža za goste hotela, tehnička prostorija za svaku smještajnu jedinicu i javni toaleti. U podrumskoj etaži se nalazi i ekonomski ulaz, ekonomsko dvorište, kuhinja, tehnički blok, kantina, garderobe za zaposlene i ulaz za zaposlene sa istočne strane parcele. Na prizemlju su predviđeni ulazni hol sa recepcijom, restoran sa terasom i smještajne jedinice koje su i na spartovima i potkrovlju.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-aim

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-aim

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-aim

Crta Pročitajte još

  Novi hotel kategorije 5 zvjezidica u Budvi

  Novi hotelski kompleks na Skočidjevojci

  Eko hotel na koritu rijeke Tare u Kolašinu01.04.2022. Gradnja


# lokalni projekti # planina # turistički apartman # turistički kompleks # turističko naselje

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!