Analiza životnog ciklusa građevinskog materijala i opreme

Prilikom početka izvođenja objekta cilj većine investitora je podizanje vrijednosti svoje investicije. Često se u ovom procesu previše energije usmjeri na smanjenje inicijalnih troškova izgradnje, a veoma malo na dugoročne efekte i troškove. Smanjenje inicijalnih troškova građevinskog materijala i izvođenja kratkoročno doprinosi uštedi novca ali na duže staze može dovesti do dodatnih troškova prilikom korišćenja objekta i veće ukupne cijene. Da bi se povećala vrijednost građevinskog projekta potrebno je uzeti u obzir ne samo inicijalnu cijenu građevinskog materijala već i sve zavisne troškove koji se javljaju od njegove ugradnje do trenutka kada više nije upotrebljiv. Za ovo je potrebno odraditi analizu životnog ciklusa građevinskog materijala i opreme. 

Šta je analiza životnog ciklusa?

Analiza životnog ciklusa je proces u okviru kojeg projektni tim analizira trošak izgradnje objekta, građevinskog materijala ili opreme koja se ugrađuje kroz čitav njihov životni vijek. Prilikom ove analize se, osim inicijalne cijene, uzima u obzir trošak održavanja i operativni troškovi. Drugim riječima, analizom životnog ciklusa se određuje ukupni trošak posjedovanja objekta, građevinskog materijala ili opreme.

Sprovođenje analize životnog ciklusa je ključno za određivanje vrijednosti investicije. Sagledavajući širu sliku moguće je odrediti koja opcija je najbolja na kratkoročnom i dugoročnom planu. Cilj analize životnog ciklusa nije smanjivanje cijene projekta već optimizovanje troškova i dobijanje maksimalne vrijednosti za uloženi novac. 


Inicijalni trošak

Inicijalni trošak građevinskog materijala ili opreme podrazumijeva cijenu nabavke materijala sa ugradnjom. Ovo je često faktor koji najviše utiče na odluku investitora jer u datom trenutku ima najveći uticaj na budžet projekta. Međutim, inicijalni trošak nabavke i ugradnje je samo vrh ledenog brijega, zbog čega se u obzir moraju uzeti dodatni troškovi vezani za životni ciklus materijala i opreme.


Biranje opcije koja je inicijalno najpovoljnija, ignorišući dugoročne troškove, može dovesti do veće ukupne cijene koju plaćamo. Na primjer, komad opreme koji košta 3000 eura i prosječan rok trajanja 5 godina ima manju vrijednost od komada opreme koji košta 5000 eura i prosječan rok trajanja 10 godina. S druge strane, odabir skuplje opreme ili građevinskog materijala radi manje dugoročne uštede takođe nije uvijek najbolja opcija. Međutim, projektni tim mora dobro razmotriti sve zavisne troškove tokom životnog ciklusa materijala ili opreme kako bi se došlo do najoptimalnijeg rješenja. 


Operativni troškovi

Prvi izdaci na koje sa nailazi nakon ugradnje materijala ili opreme su operativni troškovi. Oni podrazumijevaju troškove vezane za gorivo, trošak energije, regularno čišćenje itd. Oni uglavnom variraju od mjeseca do mjeseca pa se se najčešće pretpostavlja njihova srednja vrijednost.


Određena oprema može biti energetski efikasnija što znači da ima manje operativne troškove. Međutim, ovo je uglavnom ispraćeno sa većom cijenom. Prilikom izbora građevinskog materijala je potrebno uzeti u obzir vremenski period nakon kojeg je potrebno čistiti, nanositi zaštitni premaz i slično. 


Troškovi održavanja

Troškovi održavanja se odnose na sljedeća pitanja:

  • Da li je lako doći do tehničara za održavanje opreme?
  • Ako su potrebni rezervni djelovi, da li ih je lako naći?
  • Da li rezervni djelovi mogu biti napravljeni na licu mjesta ili se moraju uvoziti?
  • Kakvi su uslovi garancije?

 

Postavljanje ovih pitanja pomaže u izboru opreme za potrebe građevinskog projekta. Iako je najčešće očekivanje da će oprema raditi bez kvarova i trajati dugo, to nije uvijek slučaj pa pristupačni troškovi održavanja mogu biti ključni za donošenja odluke. 


Troškovi zamjene

Nakon završetka životnog vijeka materijala i opreme, potrebno je izvršiti zamjenu. Troškovi zamjene moraju biti uzeti u obzir prilikom izrade analize životnog ciklusa. Oni mogu podrazumijevati fizičko uklanjanje ili demontažu kao i trošak nabavke i ugradnje novog materijala ili opreme.


Troškovi zamjene se ne mogu sa preciznošću odrediti jer podrazumijevaju aktivnost koja će se desiti u budućnosti, sa nepoznatim terminom. Međutim, svakako je moguće napraviti pretpostavku koja će se koristiti za svrhu analize. 


Trošak odlaganja

Trošak odlaganja materijala ili opreme se može lako previdjeti prilikom analize životnog ciklusa zbog toga što odlaganje mnogih stvari ne iziskuje trošak. Međutim, ukoliko oprema sadrži opasne materije može zahtijevati dodatan trošak prilikom odlaganja. Neka oprema i materijali se mogu dati na reciklažu i ponovnu upotrebu što može dovesti do generisanja određenog profita. 


21.09.2022. Gradnja


# građevinarstvo # građevinski materijal

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!