Događaji / Tender za izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta u Baošićima

Gradnja.me

Tender za izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta u Baošićima
OPIS


Opština Herceg Novi raspisala je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta u Baošićima u vrijednosti od 106.000,00 €.


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 15.11.2021. godine do 09.00 sati.


Otvaranje ponuda održaće se dana 15.11.2021. godine u 9.30 sati.


Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

• neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi :

Opština Herceg Novi

Građanski biro

Trg Maršala Tita br. 2

85 340 Herceg Novi

• preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi

Opština Herceg Novi

Građanski biro

Trg Maršala Tita br. 2

85 340 Herceg Novi


radnim danima od 8,00 do 14,00 sati, zaključno sa danom 15.11.2021. godine do 9,00 sati.

Javno otvaranje ponuda za dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a održaće se dana 15.11.2021. godine u 09.30 sati, na adresi Trg maršala Tita br. 2, Opština Herceg Novi -kancelarija br. 68.