Rekonstrukcija kino sale u Ulcinju

Foto: Opština Ulcinj/Idejno rješenje/Businessart/Screenshot

Nadležno ministarstvoOpština Ulcinj realizuju projekat rekonstrukcije kino sale u Ulcinju, vrijednog 1,3 miliona eura. Objekat se nalazi na lokaciji nekadašnje kino sale. Idejno rješenje ovog projekta je uradila firma d.o.o. Businessart iz Podgorice. 

Postojeće stanje objekta

Foto: Opština Ulcinj/Idejno rješenje/Businessart/Screenshot

Objekat je planiran kao rekonstrukcija u gabaritima postojećeg objekta. U skladu sa ambijentom mikrolokacije rekonstruisani su djelovi fasadnih zidova postojećeg bioskopa iza kojih se formira nova fasada savremene obrade. Sama pozicija objekta na raskrsnici u centru Ulcinja, kao i dominantna nadstreha naglašavaju glavni ulaz. 

Foto: Opština Ulcinj/Idejno rješenje/Businessart/Screenshot

Izvođenje је planirano u dvije faze:

Prva faza podrazumijeva izvođenje objekta kino sale u cjelini. 

Druga faza podrazumijeva kreiranje javne zelene površine, na postojećem platou, iznad objekta, uz Ul. Ivana Milutinovića. U okviru ove faze zadržavaju se postojeća stabla i upotpunjuje se površina sa novim stablima, sitnijim i krupnijim rastinjem. Takodje, predviđa se montažno stepenište koje vodi na krov kino sale. Na taj način krov postaje aktivan vidikovac, koji može služiti za organicaju nekih događaja, okupljanja i sl.

Foto: Opština Ulcinj/Idejno rješenje/Businessart/Screenshot

Objekat prati oblik izdužene parcele na uglu. Parter uz glavni ulaz objekta je natkriven nadstrehom koja prati blagi nagib terena i nastavlja se kao krov objekta. Nadstreha predstavlja dominantan motiv, sa težnjom da naglasi javni karakter objekta.

Glavni pristup objektu, iz Ulice 26. novembra, akcentovan je nadstrehom, koja se ističe kao dominantan motiv na ovom objektu. Nadstreha neosjetno uvlači posjetioce u objekat uvodeći parter u ulazni foaje, obezbjeđujući fluidnost i cjelovitost otvorenog i zatvorenog prostora. U foajeu su predviđeni garderoba i toalet za lica sa ograničenom mogućnošću kretanja, dok je uz sami ulaz planirana biletarnica. Na tom nivou je glavni pristup sali sa 110 sjedišta. Sali se prilazi sa dvije pozicije, dok stepenište iz foajea vodi posjetioce na sprat gdje je predviđeno dodatnih 37 sjedišta galerijskog tipa (ukupno 147 sjedišta). Na spratu je predviđena i velika galerija, čime je foajeu obezbijeđena dupla visina. Uz salu je planirala soba za projekciju i jedna kancelarija. Toaleti sa mini foajeom predviđeni su u podrumskoj etaži, gdje je obezbijeđen i prostor za svu potrebnu tehniku.

Foto: Opština Ulcinj/Idejno rješenje/Businessart/Screenshot

Konstrukcija objekta je projektovana kao armirano betonski sistem sa AB platnima. Fasadni zidovi koji su zadržani, konstruktivno su rasterećeni. Međuspratna konstrukcija je armirano betonska, a krovna konstrukcija predviđena je od rešetkastih nosača.

Dio postojećeg zida, uz Ulicu 26. Novembra se zadržava i kao završni sloj nanosi se malter u smjesi. Uz postojeći zid i tradicionalni materijal projektom se uvodi nova fasada tretirana savremenim materijalima. Paneli imaju reflektujuća svojstva čime oslikavaju okruženje, stvarajući zanimljivu i uvijek različitu igra na fasadi. Shodno namjeni objekta kompletan prostor zahtijeva korištenje savremenih i kvalitetnih materijala. U skladu sa javnim karakterom posebno mjesto zauzimaju termotehničke instalacije i  sva tehnologija vezana za bioskop.

Foto: Opština Ulcinj/Idejno rješenje/Businessart/Screenshot

S obzirom na limitiranost lokacije sa aspekta kolskog pristupa, parkiranje je planirano na javnom parkingu duž ulice. 

Foto: Opština Ulcinj/Idejno rješenje/Businessart/Screenshot

Foto: Opština Ulcinj/Idejno rješenje/Businessart/Screenshot

Postojeći objekat na kojem se vrši rekonstrukcija je bez krovne konstrukcije, bez fasadne bravarije i stolarije, sa ogoljenim zidovima i praznim brisanim unutrašnjim prostorom. Na urbanistčkoj parceli se nalaze 3 privremena objekta, koje je neophodno u budućnosti izmjestiti. Površina postojećeg objekta je 242,00 m2.


02.04.2021. Gradnja


# #ventilacija # bioskop # lokalni projekti # rekonstrukcija # Ulcinj

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!