Vodič za građenje objekata

Bespravna gradnja je neprihvatljivo društveno ponašanje kojim se trajno uništava jedan od najvrijednijih resursa – prostor. Odlučujući se na ovakav korak, rizikujete materijalnu štetu, ali i krivičnu odgovornost. Osim toga, bespravnom gradnjom rizikujete i nemogućnost upisa objekta u katastar i zakonite prodaje na tržištu, te dovodite u pitanje ispunjenje tehničkih uslova gradnje, naročito u pogledu seizmičke bezbjednosti. Zato je legalna gradnja obaveza za sve!

Da bi zakonito gradili objekat potrebno je da pribavite urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije, angažujete privredno društvo za izradu i reviziju tehničke dokumentacije i na kraju prijavite građenje objekta. Krenimo redom!


Urbanističko tehnički uslovi

Urbanističko-tehničke uslove (UTU-e) za izradu tehničke dokumentacije izdaje organ lokalne samouprave nadležan za poslove urbanizma, odnosno Ministarstvo za složene inženjerske objekte, u roku od 20 dana od podnošenja Zahtjeva zainteresovanog lica.

Urbanističko tehnički uslovi izdaju se u skladu sa važećim planskim dokumentom i sadrže bliže uslove za građenje objekta kao što su: namjena parcele, maksimalna dozvoljena spratnost, bruto građevinska površina, indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti... 

Obrazac zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Prva strana urbanističko-tehničkih uslova

Idejno rješenje i saglasnost na idejno rješenje

Na osnovu izdatih UTU-a privredno društvo ovlašćeno za izradu tehničke dokumentacije, odnosno Projektant kojeg je Investitor angažovao, izrađuje Idejno rješenje objekta. Idejnim rješenjem se utvrđuje generalna koncepcija za izgranju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta i 3D objekta. Idejno rješenje se predaje u digitalnoj verziji na CD-u Službi Glavnog državnog arhitekte ili Glavnog gradskog arhitekte radi pribavljanja saglasnosti.

Prilog iz idejnog rješenja

Saglasnost Glavnog gradskog arhitekte

Glavni projekat

U odnosu na odobreno Idejno rješenje i izdate UTU-e Projektant izrađuje Gavni projekat. Glavnim projektom se utvrđuju sve karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, sa razradom svih detalja neophodnih za građenje objekta. Glavnim projektom se razrađuje idejno rješenje, a izrađuje se za potrebe građenja objekta.


Revizija glavnog projekta

Revizija glavnog projekta je obavezna! Reviziju vrši privredno društvo za reviziju tehničke dokumentacije, odnosno Revident kojeg je Investitor angažovao. O izvršnoj reviziji Revident sačinjava Izvještaj koji može biti pozitivan ili negativan.

Revizija Glavnog projekta mora da sadrži dokaz o plaćenim komunalijama za objekat koji se gradi, dok je za objekat u južnoj regiji potreban dokaz o izmirenim obavezama prema Javnom peduzeću „Regionalni vodovod Crnogorskog primorja“


Prijava građenja

Prijava građenja podrazumijeva popunjeni obrazac koji se može naći na sajtu Ministarstva, a koji se podnosi Urbanističko-građevinskoj inspekciji na arhivi Ministarstva.

Obrazac prijave građenja objekta

Crta Pročitajte još

  Kako izgraditi objekat u skladu sa zakonom

  Šta je adaptacija objekta01.11.2023. Gradnja


# bespravni objekat # građevinska dozvola # izgradnja objekta

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!