Šta je adaptacija objekta

Adaptacija objekta obuhvata sve vrste građevinskih radova čiji je cilj poboljšati kvalitet i funkcionalnost objekta. Radovi se mogu odnositi na adaptaciju nekog pojedinačnog segmenta ili kompletnog objekta. Potreba za adaptacijom se javlja usljed eksploatacije objekta pri čemu dolazi do habanja građevinskih elemenata i instalacija na objektu. Adaptaciju može inicirati i potreba za preuređenje objekta tj. promjena funkcije prostora. 

Razlika između adaptacije i rekonstrukcije objekta

Adaptacija objekta podrazumijeva izvođenje radova na postojećem objektu kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, bezbjednost susjednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine. Ovo znači da se pri adaptaciji ne smiju mijenjati noseći elementi konstrukcije koji bi narušili statičku stabilnost objekta ili vršiti izmjene koje bi dovele do naruženja bezbjednosti susjednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine. Za razliku od adaptacije, rekonstrukcija objekta se odnosi na izvođenje građevinskih radova koji uključuju određene promjene kod nosećih djelova objekta ili značajnije promjene funkcionalnosti objekta. Rekonstrukcija objekta je kompleksniji proces koji se zakonski tretira kao izgradnja objekta. Zbog ovoga je potrebno pripremiti neophodnu tehničku dokumentaciju i dobiti građevinsku dozvolu. 

Da li je za adaptaciju objekta potrebno dobiti građevinsku dozvolu?

Kako adaptacija objekta ne utiče na statičku stabilnost i sigurnost objekta, za nju nije potrebno pribavljati građevinsku dozvolu. Međutim, vlasnik objekta je dužan podnijeti prijavu urbanističko-građevinskoj inspekciji. Prijava treba da sadrži opise radova koji su u planu. Ukoliko vlasnik ne prijavi radove adaptacije objekta, inspektor će donijeti rješenje o zabrani izvođenja radova. Neprijavljivanje adaptacije povlači za sobom prekršajnu odgovornost koja može rezultirati novčanom kaznom u iznosu od 5000 eura do 40000 eura, ukoliko se radi o pravnom licu, i od 500 eura do 4000 eura, ukoliko se radi o fizičkom licu. 

Primjeri adaptacije objekata

U nastavku su primjeri građevinskih radova koji spadaju u radove adaptacije objekta:


Zamjena krovnog pokrivača - Ukoliko je došlo do habanja krovnog pokrivača i javila se potreba za njegovom zamjenom, takva vrsta radova se smatra adaptacijom. Međutim, ukoliko se prilikom radova na krovu mijenja krovna konstrukcija, npr. drvene grede u slučaju drvenog krova, onda takvi radovi spadaju u radove rekonstrukcije jer su drvene grede noseći dio objekta.


Postavljanje zvučne ili termičke izolacije – Često se zbog povećanja energetske efikasnosti ili komfora objekta javlja potreba za dodatnom zvučnom i termičkom izolacijom. Ukoliko postavljanje zvučne i termičke izolacije ne zahtijeva mijenjanje nosećih elemenata konstrukcije onda se izolacioni radovi mogu smatrati adaptacijom objekta. 

Saniranje fasade – Fasada predstavlja spoljašnji omotač objekta koji se vremenom haba. Kada fasada, usljed oštećenja ili degradacije, prestane vršiti svoju funkciju, potrebno ju je sanirati. Sanacija fasade spada u radove adaptacije jer se njenom zamjenom ne utiče na sigurnost i stabilnost objekta.


Zamjena stolarije – Zamjena prozora i vrata na objektu spada u radove adaptacije. Izuzetak je slučaj kada želimo da povećamo ili promijenimo raspored otvora pa smo u situaciji da moramo mijenjati dimenzije nosećih elemenata objekta.


Promjena postrojenja, instalacija i opreme – Pri renoviranju životnog prostora često se javlja potreba za promjenom rasporeda prostorija, sistema grijanja i hlađenja, vodovodnih i električnih instalacija. Svi ovi radovi spadaju u radove adaptacije ukoliko prilikom izvođenje ne utičemo na noseće djelove konstrukcije. Ukoliko vršimo promjenu rasporeda prostorija, radovi će biti adaptacija samo onda kada ne vršimo radove na nosećim zidovima, stubovima ili gredama. 

Crta Pročitajte još

  Primjer adaptacije fasadnih zidova zidanih kamenom

  Hibridna zgrada u kojoj adaptacija stana traje veoma kratko06.11.2023. Gradnja


# adaptacija # energetska efikasnost # fasada # rekonstrukcija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!