Vjerska privatna srednja škola sa crkvom u Podgorici

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

U okviru lokacije na kojoj se već nalazi skladišno-poslovni objekat, neposredno uz raskrsnicu Tuškog puta i budućeg Bulevara Veljka Vlahovića, predviđena je izgradnja vjerske privatne srednje škole sa pravoslavnom crkvom. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma izdalo je saglasnost na projekat koji je izradio Studio Synthesis iz Podgorice. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Idejno rješenje tretira dva objekta u funkciji vjerskog duhovnog centra: školski vjerski objekat i pravoslavnu crkvu. Kako stoji u projektnom zadatku projektne dokumentacije Idejnog rješenja, uzor za buduću crkvu unutar kompleksa objekata je crkva Sv. Save na Vračaru koja u odnosu na uzorni model, treba da pretrpi određene izmjene poput “uvođenja” savremenog konstruktivnog sistema sa tanjim zidovima stvarajući prostraniji naos (centralna i glavna prostorija u crkvi), zatim palionica svijeća i prodavnica suvenira u odnosu na uzorni model treba da budu izmješteni van objekta. Takođe, nova crkva ne treba da sadrži ispovjedaonicu, te je potrebno ostvariti integrisanost naosa i priprate. 

Crkva Sv. Save na Vračaru, Beograd. Izvor: sr.wikipedia.org

Crkva je orijentisana u pravcu istok-zapad i najbliže je poziconirana samoj raskrsnici u odnosu na druge objekte. Kompleks karakterišu objekti različitih namjena od poslovno-skladišnih, obrazovno-vaspitnih, sportsko-rekreativnih do religijskih. Unutar projektnog zadatka pitanje autorskih prava crkve je definisano na način da je investitorova obaveza regulisanje autorskih prava ukoliko postoje.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Što se tiče školskog objekta, autoriski tim ističe da je koncipiran kao kompaktna cjelina koju čine funkcionalno i oblikovno međusobno odvojeni volumeni. Glavni motiv takve cjeline su dva međusobno ortogonalna koridora koja obrazuju upisani krst. Koridori definišu glavne pravce kretanja posjetioca, nastavnika i učenika, a upisani krst, kako se ističe od strane projektantskog studija, volumenom i funkcijom uvezuje ostale elemente i sadržaje u cjelinu. Iz pravca jugozapada, poprečni koridor karakteriše izrazito izdužen vjetrobran, fizički izdvojen od susjednih volumena, koji je usmjeren ka ulaznoj partiji crkve. Aula škole je zona vertikalne komunikacije, pozicionirana na ukrštanju glavnih pravaca kretanja. To je mjesto koje projektantski tim tretira kao tačku okupljanja i socijalizacije.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

U sjeverozapadnom dijelu vjerske škole je sportska dvorana, dužom stranom orjentisana ka postojećem skladišno-poslovnom objektu, poziconirana tako da se omogućava njeno iznajmljivanja u popodnevnim časovima prema zahtjevima investitora. Krov školskog objekta je ravan sa pokrivačem od šljunka u kombinaciji sa zelenim krovom.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Kako sam kompleks čine objekti različitih namjena, dimenzija, likovno-formalnih karakteristika, tako i projektantska odluka na polju materijalizacije je raznolika. Materijalizacija škole je ostvarena kroz: kamen koji se se tretira trojako (polirani, štokovani i cijepani-grubo klesan), zatim fasadna opeku, aluminijum na fasadnim otvorima i staklo kao ispuna na bravariji.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Konstrukcija objekta crkve je armiranobetonska. Armiranobetonski fasadni zidovi su sa vanjske strane obloženi kamenom koristeći se principom gradacije tekstura, grubljih na dnu objekta, preko finijih obrada ka vrhu. Sa unutražnje strane armiranobetonski zidovi su “prekriveni” zidom od opeke koji je malterisan. Pod je mramoran, a nad armiranobetonskom konstrukcijom se postavlja drvena krovna konstrukcija koja je prekrivena limom tamno sive boje kao završnom oblogom.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Kompleks sadrži dječije igralište, platoe, parking prostore, zelene površine koji su distribuirani unutar kompleksa u odnosu na objekte i linije kretanja unutar njega. Prostor je oplemenjen visokim četinarskim i lišćarskim drvećem, niže akcentnim i dekorativnim žbunastim biljem. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Studio Synthesis

Crta Pročitajte još

  U Budvi novi hram poput ranohrišćanske bazilike

  Crkveni dom Mitropolije crnogorsko-primorske10.06.2022. Gradnja


# crkva # lokalni projekti # Podgorica # škola # školske ustanove # vjerski objekti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!