Kako da saznate šta možete da gradite na placu

Kada imate plac ili želite da ga kupite, kako da saznate šta možete da gradite na njemu? U nastavku pročitajte kratak sažetak koraka kako bi utvrdili kojem planu pripada parcela za koju se interesujete i koji su osnovni planerski uslovi!

Utvrditi katastarsku parcelu i katastarsku opštinu kojoj plac pripada

Ukoliko već niste, prvi korak je da utvrdte u kojoj katastarskoj opštini se nalazi i pod kojim brojem je evidentiran plac za koji se interesujete. Na Geoportalu Uprave za katastar kojem možete pritupiti ovdje, možete pronaći plac i utvrditi broj katastarske parcele i naziv katastarske opštine kojoj pripada.

U konkretnom primjeru interesovali smo se za plac koji se nalazi u blizini Osnovne škole „Pavle Rovinski“ na Starom Aerodromu. Na Geoportalu smo utvrdili da je broj katastarske parcele 7893/55 i da se nalazi u katastarskoj opštini Podgorica III. 

Utvrditi kojem planu detaljne razrade parcela pripada

Uslovi gradnje definišu se planskim dokumentom detaljne razrade, odnosno detaljnim urbanističkim planom DUP, urbanističkim projektom UP ili lokalnom studijom lokacije LSL. Ukoliko niste sigurni kojem planu detaljne razrede parcela pripada informaciju ćete pronaći u Režimu uređenja prostora prostorno urbanističkog plana opštine. Zvuči komplikovano? Objasnimo redom!


Na Registru planske dokumentacije Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kojem možete pristupiti ovdje, možete pronaći sve važeće planske dokumente na teritoriji Crne Gore. Odaberite opštinu i u pretrazi, u polju naziv planskog dokumneta, kucajte neku od ključnih riječi (PUP, prostorno urbanistički plan ili naziv opštine). Odaberite planski dokument i preuzmite ga. U grafičkom dijelu plana pronađite prilog Režimi uređenja prostora koji definiše granice prostora za koje se predviđa izrada planova detaljne regulacije. 

U konkretnom primjeru na Registru smo odabrali Podgoricu i u pretrazi potražili PUP Glavnog grada Podgorica koji smo zatim preuzeli. U grafičkom dijelu plana smo pronašli prilog GUR Podgorica - Režimi uređenja prostora i utvrdili da se lokacija za koju se interesujemo nalazi u zahvatu DUP „Konik – Stari Aerodrom III“ .

Utvrditi uslove iz plana

Kada utvrdite kojem DUP-u parcela pripada, potražite ga i preuzmite sa Registra na isti način kao što smo već objasnili. U DUP-u ćete pronaći sve informacije, odnosno uslove i smjernice za građenje objekata koji su sadržani u tekstualnom dijelu i grafičkim prilozima plana. U grafičkom prilogu Plan parcelacije utvrdite u zahvatu koje urbanističke parcele se katastarska parcela nalazi, a zatim u tekstu pronađite tabelarni prikaz sa osnovnim urbanističkim parametrima.


U konkretnom slučaju na Registru smo pronašli plan pod nazivom DUP „Konik – Stari Aerodrom faza 3“. U grafičkom prilogu Plan parcelacije smo utvrdili da se parcela 7893/55 KO Podgorica III za koji se interesujemo, nalazi u zahvatu urbanističke parcele UP 17. U tekstualnom dijelu plana smo pronašli tabelarni pregled planiranog stanja u kome smo utvrdili da je na UP 17 planirana izgradnja stambeno-poslovnog objekta površine 3218 m². 

Ovaj tekst je informativni i imajte na umu da je najsigurniji način da utvrdite šta možete da gradite na placu, da se obratite lokalnom sekretarijatu zahtjevom za izdavanje urbanističko tehničkih uslova u kojima su sadržani svi uslovi za građenje. Pribavljanje UTU-a je prvi korak u postupku građenja o kojem smo više pisali ovdje.

Crta Pročitajte još

  Vodič za građenje objekata

  Kako izgraditi objekat u skladu sa zakonom15.01.2024. Gradnja


# građevinska dozvola # izgradnja objekta # urbanistićko tehnički uslovi

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!