Turističko naselje u Rijeci Reževića

U Rijeci Reževića, u neposrednoj blizini morske oblale, predviđena je izgradnja turističkog naselja kategorije 5 zvjezdica, koje se sastoji od jednog hotela i 16 vila. Ukupan broj smještajnih jedinica hotela je 28, sa 56 kreveta dok ukupan kapacitet naselja iznosi 152 kreveta. Idejno rješenje naselja je uradio arhitektonski Studio Grad iz Podgorice.

izvor: epa.org.me/Studio Grad

Kako stoji u tehničkom opisu projektne dokumentacije, objekti su projektovani ujednačene spratnosti kako bi se postigle slobodne i duboke vizure ka moru. Razlike u visini su posljedica praćenja nagiba terena. Maksimalna spratnost hotela je 5 nadzemnih etaža (sve nadzemne etaže su sutereni). Vile su spratnosti dvije nadzemne etaže i jedne podzemne etaže. Nadzemne etaže vila su suteren i prizemlje. Izdvajaju se tri tipa vila: slobodnostojeća, ugrađena/vila u nizu i poluugrađena vila . Hotel je pozicioniran u zoni najvećeg nagiba terena. Kako bi se očuvao najistaknutiji elemenat samog pejzaža lokacije, kontrast mora i planina, planirani su zeleni pojasevi između objekata, po terasama, čime se izbjegava utisak zaziđivanja i omogućava primjerenije sagledavanje naselja sa mora.

Prepoznatljiv elemenat ambijenta su planirane tradicionalne kamene podzide koje ovaj predio čine posebno atraktivnim. U sklopu turističkog naselja planirana je izgradnja bazena i montažnog objekata plažnog bara. Montažni ugostiteljski objekat se postavlja ispod zajedničkog parkinga. Projektovan je u potpornom zidu, u vidu prostorne niše koja je organizovana montažnim kompozitnim panelima. Glavni sadržaj podrazumjeva otvoreni montažni šank, sa pratećom ostavom, garderobom i toaletima. Ispred objekta je planirana montažna terasa sa kompozitnim pločama postavljenim na potkonstrukciji.

izvor: epa.org.me/Studio Grad

Čitav sklop je organizovan kao niz objekata postavljenih paralelno izohipsama. Kako bi se postigao adekvatan ritam u ponavljanju jednostavih volumena vila, svaki pojedinačni sklop je kompozitno razuđen. Ovako formiran sklop je vizuelno dezintegrisan i umanjen. Materijalizacija, koja je predviđena u kamenoj oblozi, dodatno podržava vizuelnu dezintergraciju.

Lako je uočljiva arhitektonska namjera u ostvarivanju vizuelnog „sidrenja“ sklopa u pokrenutu-denivelisanu morfologiju terena i očuvanju sklada postojećeg konteksta i novih struktura. Ona je postignuta postamentom vila koji je materijalizovan u kamenoj oblozi i koji se oblikovno razvija i u vertikalnom smislu, u vidu podzida bazenskog korita ili zida - paravana između susjedno bliskih jedinica. Dvoetažni gabarit objekta vila se sastoji od bijelih malterisanih površina i zona fasadnog kamena, tj. od rezanih plitko bunjastih ploča, autohtonog porijekla, boje i sloga.

Oblikovanje hotela se zasniva na istim principima, uz njegovo naglašeno prožimanje sa topografijom lokacije. Njegov gabarit je uronjen u tlo a posljednja etaža je značajno povučena u svrhu adekvatnijeg vizuelnog doživljaja njegove visine. Vidljivi dio gabrita objekta je naslonjen na padinu, i pristupa mu se na posljednjoj etaži, na kojoj je ulaz, recepcija i restoran sa terasom. Fasadne ravni su predviđenje od pretežno rezanih kamenih ploča sa štokovanom obradom, dok su niše smejštajnog dijela planirane u kompozitnim panelima sa utiskom drvene strukture. Postament glavnog gabarita je predviđen u grubljoj kamenoj oblozi, klesanim kamenim blokovima u kiklop slogu. Cjelokupno arhitektonsko oblikovanje zasnovano je na ostvarivanju skladnog i harmoničnog odnosa planiranog sadržaja i prirodnog konteksta lokacije, uz istovremeno formiranje prepoznatljivog identiteta budućeg turističkog naselja.

izvor: epa.org.me/Studio Grad

Crta Pročitajte još

  Novi hotelski kompleks na Skočidjevojci

  Hotelski kompleks u zahvatu “Kamenovo Vrijesno”, Opština Budva

  Stambeni objekat i kondo hotel u Kolašinu

  Hotelski kompleks Korali u Sutomoru

  Turistički kompleks SKD u Budvi – u planu izgradnja hotela i vila visoke kategorije25.07.2023. Gradnja


# budva # hotel # turistički kompleks # turističko naselje # turizam # vila

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!